facebook.com
SmodCMS

Regulacje prawne w zakresie zarządzania jakością powietrza w Polsce i w Unii Europejskiej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., nr 0, poz. 1031).

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m3] Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym

Próg informowania społeczeństwa [µg/m3]

Poziom alarmowy substancji w powietrzu [µg/m3]
NO2

jedna godzina

200 a 18 razy - 400 h
rok 40 a - - -
SO2

jedna godzina

350 a 24 razy - 500 h
24 godziny 125 a

3 razy

- -
rok 20 b

-

- -
CO

8 godzin i

10 000 a - - -
O3 jedna godzina - - 180 240 h

8 godzin i

120 c 25 dni g - -
okres wegetacyjny
(1 V-31 VII)
18 000 d, e, f

-

- -
Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 a 35 razy 200 300
rok 40 a

-

- -

 

Objaśnienia:

a - Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b - Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,

c - Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

d - Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin,

e - Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów,

f - Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat,

g - Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku,

h - Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy,

i - Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.